VERZONDEN OPDR.LIJST

Indien nodig kunt u de lijst met verzendopdrachten handmatig afdrukken.
Voor het gebruik van de faxfunctie zijn optionele producten nodig. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die zijn vereist om de faxfunctie te gebruiken.
De items die zijn afgedrukt voor de lijst en een beschrijving van elk item worden onderstaand weergegeven.

ONTV.TIJD

De datum en het tijdstip waarop de verzendopdracht werd aangegeven, wordt afgedrukt volgens het 24-uur systeem. Als SSO-H is ingesteld als de login service, wordt de voor inloggen gebruikte naam afgedrukt onder de starttijd. Wanneer de machine de gebruiker niet kan aangeven (bijvoorbeeld bij automatische doorzending), wordt geen gebruikersnaam afgedrukt.

STARTTIJD

Het tijdstip (24-uurs systeem) waarop de verzending van het document aanving wordt afgedrukt. De starttijd wordt alleen afgedrukt bij verzendopdrachten die zijn ingesteld voor Uitgestelde verzending.

BESTEMMINGSADRES

Het adres van de ontvanger wordt afgedrukt.
N.B.
Als TOEGANGSBEHEER SYSTEEMKIT is ingeschakeld wanneer een ingelogde algemene gebruiker een lijst met verzonden opdrachten afdrukt, worden opdrachten die worden uitgevoerd door andere gebruikers afgedrukt met "***" in de kolom Adres bestemming. Om informatie in de kolom Adres bestemming te zien, moet u inloggen als administrator.

ID BESTEMMING

De BESTEMMING ID van de ontvanger wordt afgedrukt.
N.B.
Als TOEGANGSBEHEER SYSTEEMKIT is ingeschakeld wanneer een ingelogde algemene gebruiker een lijst met verzonden opdrachten afdrukt, worden opdrachten die worden uitgevoerd door andere gebruikers afgedrukt met "***" in de kolom ID bestemming. Om informatie in de kolom ID bestemming te zien, moet u inloggen als administrator.

OPDR. NR.

Drukt het viercijferige nummer af dat automatisch aan een geaccepteerde verzendopdracht wordt toegewezen.

COMM.-MODUS

Overdrachttype en overdrachtmodus worden afgedrukt.
Type overdracht: Verzenden (TX)
Overdrachtmodus: Printer, FTP, SMB, WebDAV, Postbus (MAIL BOX), I-Fax (I-FAX), E-mail (E-MAIL), Fax (FAX)

PAG.

Het aantal pagina's dat werd verzonden is afgedrukt.
N.B.
Een lijst van verzendingen via fax, e-mail, I-fax, file server en postbus wordt afgedrukt in de lijst met verzendopdrachten.
Als er teveel tekens zijn om in het veld weer te geven, worden alleen de tekens afgedrukt die in het veld passen.

Afdrukken status verzendopdrachten

1.
Druk op .
2.
Druk op [Opdracht] → [Opdrachtstatus].
3.
Druk op de vervolgkeuzelijst → selecteer [Verzenden] → druk op [Lijst afdrukken].
4.
Druk op [Ja].
18JC-02L