Σημείωση

Διεθνές πρόγραμμα ENERGY STAR

 
Ως συνεργάτης ENERGY STAR®, η Canon έχει καθορίσει ότι αυτό το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές του προγράμματος ENERGY STAR για οικονομική χρήση της ενέργειας.
Το πρόγραμμα ENERGY STAR είναι ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών γραφείου.
Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διάδοση προϊόντων με λειτουργίες που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Πρόκειται για ένα ανοικτό σύστημα στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά.
Τα προϊόντα τα οποία αφορά είναι εξοπλισμός γραφείου, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, συσκευές φαξ και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. Τα πρότυπα και τα λογότυπά τους είναι κοινά στις συμμετέχουσες χώρες.

Λογότυπο IPv6 Ready

 
Η στοίβα πρωτοκόλλου που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή έχει λάβει το λογότυπο IPv6 Ready, Φάση 2, που έχει οριστεί από το IPv6 Forum.

Πληροφορίες για το προϊόν που απαιτούνται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 801/2013 που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1275/2008

Κατανάλωση ρεύματος από τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο και σε κατάσταση αναμονής, με όλες τις θύρες ενσύρματου δικτύου συνδεδεμένες και όλες τις θύρες ασύρματου δικτύου ενεργοποιημένες (εφόσον υπάρχουν και οι δύο τύποι θυρών).
Όνομα μοντέλου
Κατανάλωση ρεύματος από τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο και σε κατάσταση αναμονής
LBP654Cx / LBP653Cdw
1,2 w
LBP613Cdw
1,4 w
Οι παραπάνω τιμές είναι οι πραγματικές τιμές για μία συσκευή, οι οποίες έχουν επιλεγεί τυχαία, και επομένως μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που ισχύουν για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Οι προαιρετικές θύρες δικτύου δεν ήταν συνδεδεμένες ή/και ενεργοποιημένες κατά τη μέτρηση.

Οδηγίες για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και για τις Ηλεκτρικές Στήλες

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες.
Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες.
Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗE) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/weee ή www.canon-europe.com/battery.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Δήλωση αποποίησης

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Η CANON INC. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΡΗΤΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η CANON INC. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe, Acrobat και Reader είναι σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
Οι ονομασίες Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word και Excel είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και άλλες χώρες.
Το iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν σχετικής άδειας.
Τα Google Cloud Print, Google Chrome και Android είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Οι ονομασίες Adobe και PostScript, και το λογότυπο PostScript, είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Το λογότυπο PDF είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και μοντέλων είναι σήματα κατατεθέντα, εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του εγγράφου στο σύνολό τους ή μέρος αυτών χωρίς προηγούμενη άδεια.

Νομικοί περιορισμοί για τη χρήση του προϊόντος και των εικόνων

Η χρήση της συσκευής σας για τη σάρωση, την εκτύπωση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναπαραγωγή συγκεκριμένων εγγράφων, καθώς και η χρήση των παραγόμενων εικόνων/εκτυπώσεων, μπορεί να απαγορεύεται από τον νόμο και να έχει ως αποτέλεσμα ποινικές και/ή αστικές ευθύνες. Μια ενδεικτική λίστα αυτών των εγγράφων αναφέρεται στη συνέχεια. Αυτή η λίστα είναι μόνο ένας οδηγός. Εάν δεν είστε σίγουροι για την νομιμότητα της χρήσης της συσκευής σας για τη σάρωση, την εκτύπωση ή την αναπαραγωγή ενός εγγράφου, ζητήστε εκ των προτέρων τη συμβουλή ενός νομικού.
Χαρτονομίσματα
Ταξιδιωτικές επιταγές
Τραπεζικές Επιταγές
Κουπόνια τροφίμων
Πιστοποιητικά καταθέσεως
Διαβατήρια
Γραμματόσημα (ακυρωμένα ή μη ακυρωμένα)
Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Διακριτικά στοιχεία ή σήματα
Χαρτόσημα (ακυρωμένα ή μη ακυρωμένα)
Στρατολογικά Έγγραφα
Ομόλογα ή ομολογίες χρέους
Επιταγές ή εντολές πληρωμής που εκδίδονται από κρατικές υπηρεσίες
Αποδεικτικά κυριότητας μετοχών
Άδειες για οχήματα και πιστοποιητικά τίτλων
Έργα με κατοχυρωμένα δικαιώματα/Έργα τέχνης χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
 
V_160913
24YS-089