<Διάταξη Αγγλικού Πληκτρολογίου>

Καθορίστε τη διάταξη του πληκτρολογίου USB, εφόσον έχετε συνδέσει ένα τέτοιο πληκτρολόγιο με τη συσκευή. Οι προεπιλεγμένη ρύθμιση επισημαίνεται με έναν σταυρό στίξης ().
<Διάταξη ΗΠΑ>
<Διάταξη ΗΒ>
<Μενού>  <Προτιμήσεις>  <Διάταξη Αγγλικού Πληκτρολ.>  Επιλέξτε <Διάταξη ΗΠΑ> ή <Διάταξη ΗΒ>  
24YS-057