Εγκατάσταση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή με ασφάλεια και άνεση, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα κατάλληλο μέρος.
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας
Σε μέρος όπου οι οπές εξαερισμού είναι μπλοκαρισμένες
(υπερβολικά κοντά σε τοίχους, κρεβάτια, καναπέδες, χαλιά ή παρόμοια αντικείμενα)
Σε μέρος με υγρασία ή σκόνη
Σε μέρος που είναι εκτεθειμένο στο άμεσο φως του ήλιου ή σε εξωτερικό χώρο
Σε μέρος που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες
Σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε γυμνές φλόγες
Κοντά σε οινόπνευμα, διαλυτικά χρωμάτων ή άλλες εύφλεκτες ουσίες
Άλλες προειδοποιήσεις
Μην συνδέετε μη εγκεκριμένα καλώδια σε αυτή τη συσκευή. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην τοποθετείτε περιδέραια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα ή δοχεία με υγρά επάνω στη συσκευή. Εάν τα ηλεκτρικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής έρθουν σε επαφή με ξένες ουσίες, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπει η συσκευή ενδέχεται να επηρεάσουν τον ιατρικό εξοπλισμό, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες και ατυχήματα.
Κατά την εγκατάσταση και αφαίρεση των προαιρετικών εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή, ότι έχετε αποσυνδέσει το φις του καλωδίου ρεύματος και ότι έχετε αποσυνδέσει όλα τα καλώδια διεπαφής και το καλώδιο ρεύματος από τη συσκευή. Διαφορετικά, το καλώδιο ρεύματος ή τα καλώδια διεπαφής μπορεί να υποστούν βλάβη, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Εάν πέσει κάποια ξένη ουσία μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon.
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή στα ακόλουθα μέρη
Η συσκευή ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό.
Ασταθές σημείο
Μέρος που είναι εκτεθειμένο σε κραδασμούς
Άλλες προφυλάξεις
Κατά τη μεταφορά της συσκευής, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν η συσκευή μεταφερθεί με λάθος τρόπο, ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό.
Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, προσέξτε να μην μαγκώσετε τα χέρια σας ανάμεσα στη συσκευή και το πάτωμα ή τον τοίχο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Αποφύγετε χώρους με κακό αερισμό
Αυτή η συσκευή παράγει όζον και άλλα προϊόντα εκπομπής, σε μικρή ποσότητα, στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της. Αυτές οι εκπομπές δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία. Ωστόσο, η παρουσία τους ίσως γίνει πιο αισθητή έπειτα από παρατεταμένη χρήση ή εργασίες μεγάλης παραγωγής, σε δωμάτια με κακό εξαερισμό. Συνιστάται να πραγματοποιείται σωστός εξαερισμός του δωματίου όπου λειτουργεί η συσκευή, για τη διατήρηση ενός άνετου εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης αποφύγετε μέρη όπου τα άτομα θα εκτίθενται στις εκπομπές της συσκευής.
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή στα ακόλουθα μέρη, όπου μπορεί να προκληθεί ζημιά
Μέρος που εκτίθεται σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας ή υγρασίας
Σε μέρος κοντά σε εξοπλισμό που παράγει μαγνητικά ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Σε εργαστήριο ή μέρος όπου λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις
Σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε διαβρωτικά ή τοξικά αέρια
Σε μέρος που μπορεί να παραμορφωθεί από το βάρος της συσκευής ή σε μέρος όπου η συσκευή μπορεί να «βουλιάξει» (χαλί, κ.λπ.)
  
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου γίνεται υγροποίηση
Μπορεί να δημιουργηθούν σταγόνες νερού (υγροποίηση) στο εσωτερικό της συσκευής, όταν το δωμάτιο στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή θερμανθεί απότομα και όταν η συσκευή μετακινηθεί από μια ψυχρή ή ξηρή θέση σε μια θερμή θέση ή μια θέση με υγρασία. Η χρήση της συσκευής υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού, κακή ποιότητα εκτύπωσης ή ζημιά στη συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος για τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη χρήση.
Σε υψόμετρα 3.000 m και πάνω, από τη στάθμη της θάλασσας
Οι συσκευές με σκληρό δίσκο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλό υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας ή μεγαλύτερο.
24YS-001