Τροφοδοσία Ρεύματος

Να χρησιμοποιείτε πάντα τροφοδοτικό που να πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις τάσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος πέραν του καλωδίου ρεύματος που παρέχεται, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος προορίζεται για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε άλλη συσκευή.
Μην τροποποιήσετε, τραβήξετε, λυγίσετε με δύναμη ή εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις του καλωδίου ρεύματος με υγρά χέρια, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα με τη συσκευή. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην τυλίγετε ή δένετε το καλώδιο ρεύματος σε κόμπο, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε πλήρως το φις του καλωδίου ρεύματος μέσα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Αφαιρέστε πλήρως το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή.
Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην πρίζα ρεύματος και αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το φις του καλωδίου ρεύματος ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέσετε εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Κατά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος
Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη στη συσκευή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Εάν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με πολλές υποδοχές, μην συνδέσετε άλλες συσκευές στις υπόλοιπες υποδοχές.
Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στη βοηθητική έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος ενός υπολογιστή.
Άλλες προφυλάξεις
Ο ηλεκτρικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής ή απώλεια δεδομένων.
24YS-002