Χειρισμός

Αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon, εάν η συσκευή κάνει περίεργο θόρυβο ή παράγει ασυνήθιστες οσμές, καπνό ή υπερβολική θερμότητα. Τυχόν συνέχιση της χρήσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε αυτή η συσκευή. Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν εξαρτήματα που λειτουργούν με υψηλή τάση και σε υψηλή θερμοκρασία, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 
Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο όπου τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, σε άλλα καλώδια και σε εσωτερικά ή ηλεκτρικά εξαρτήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν απροσδόκητα ατυχήματα.
Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά σε αυτή τη συσκευή. Εάν τα ηλεκτρικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής έρθουν σε επαφή με εύφλεκτες ουσίες, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Κατά τη μεταφορά της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και τον υπολογιστή και ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος και τα καλώδια διεπαφής. Σε αντίθετη περίπτωση, το καλώδιο ρεύματος ή τα καλώδια διεπαφής ενδέχεται να υποστούν ζημιά και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε ένα καλώδιο USB ενώ το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, μην ακουμπάτε το μεταλλικό μέρος του βύσματος, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εάν χρησιμοποιείτε καρδιακό βηματοδότη
Η συσκευή δημιουργεί μαγνητική ροή χαμηλής έντασης και υπερηχητικά κύματα. Εάν χρησιμοποιείτε καρδιακό βηματοδότη και νιώσετε κάποια ανωμαλία στη λειτουργία του, απομακρυνθείτε από τη συσκευή και επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό σας.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω σε αυτή τη συσκευή, καθώς μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό.
Για την ασφάλειά σας, βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Να ανοίγετε και να κλείνετε με προσοχή τα καλύμματα προς αποφυγή τραυματισμών των χεριών σας.
Κρατάτε τα χέρια και τα ρούχα σας μακριά από τους κυλίνδρους στην περιοχή εξόδου. Εάν οι κύλινδροι πιάσουν τα χέρια σας ή τα ρούχα σας, μπορεί να τραυματιστείτε.
Το εσωτερικό τμήμα της συσκευής και η υποδοχή εξόδου εκπέμπουν υψηλή θερμότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης και αμέσως μετά. Μην έρχεστε σε επαφή με αυτές τις περιοχές προς αποφυγή εγκαυμάτων. Επίσης, το εκτυπωμένο χαρτί μπορεί να είναι ζεστό αμέσως μετά την εκτύπωσή του. Χειριστείτε το με προσοχή. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
Μην μεταφέρετε τη συσκευή με το συρτάρι χαρτιού ή την προαιρετική cassette feeding module εγκατεστημένα. Διαφορετικά ενδέχεται να πέσουν, προκαλώντας τραυματισμό.
 
Ακτίνα λέιζερ
Εάν η ακτίνα λέιζερ διαφύγει και έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, η έκθεση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.
Κατά τη μεταφορά της συσκευής
Για να αποφύγετε βλάβη της συσκευής κατά τη μεταφορά, προβείτε στα εξής.
Αφαιρέστε τις κασέτες γραφίτη.
Συσκευάστε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία χρησιμοποιώντας τα υλικά συσκευασίας.
Εάν σας απασχολεί το θέμα του θορύβου κατά τη λειτουργία της συσκευής
Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και την κατάσταση λειτουργίας, εάν σας απασχολεί το θέμα του θορύβου κατά τη λειτουργία της συσκευής, συνιστάται να τοποθετήσετε τη συσκευή σε άλλον χώρο, εκτός γραφείου.
Άλλες προφυλάξεις
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα προφύλαξης της συσκευής.
Μην κουνάτε απότομα ή μην χτυπάτε τη συσκευή.
Μην ανοίγετε/κλείνετε θυρίδες, καλύμματα και άλλα μέρη της συσκευής εφαρμόζοντας υπερβολική δύναμη. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
Μην αγγίζετε τις επαφές () στο εσωτερικό της συσκευής. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να αποφύγετε εμπλοκή χαρτιού, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή, μην ανοίγετε/κλείνετε τα καλύμματα και μην τοποθετείτε/αφαιρείτε χαρτί κατά τη διάρκεια μίας εκτύπωσης.
24YS-003