Αναλώσιμα

Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες κασέτες γραφίτη ή συναφή σε γυμνές φλόγες. Επίσης, μην αποθηκεύετε κασέτες γραφίτη ή χαρτί σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε γυμνές φλόγες. Μπορεί να σημειωθεί ανάφλεξη του γραφίτη και να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.
Εάν κατά λάθος χυθεί ή διασκορπιστεί γραφίτης, μαζέψτε προσεχτικά τα σωματίδια του γραφίτη ή καθαρίστε με ένα μαλακό, νωπό πανί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η εισπνοή. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε το γραφίτη, η οποία δεν διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας κατά εκρήξεων σκόνης. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στην ηλεκτρική σκούπα ή να προκληθεί έκρηξη σκόνης λόγω αποφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού.
Προσέξτε να μην εισπνεύσετε γραφίτη. Εάν εισπνεύσετε γραφίτη, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ιατρό.
Προσέξτε να μην μπει γραφίτης στα μάτια ή στο στόμα σας. Εάν μπει γραφίτης στα μάτια ή το στόμα σας, πλύνετέ τα αμέσως με κρύο νερό και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή γραφίτης με το δέρμα σας. Εάν συμβεί αυτό, πλυθείτε με σαπούνι και κρύο νερό. Εάν αισθανθείτε κάποια ενόχληση στο δέρμα σας, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ιατρό.
Φυλάσσετε τις κασέτες γραφίτη και τα άλλα αναλώσιμα σε σημεία στα οποία δεν έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά. Εάν γίνει κατάποση του γραφίτη, συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τις κασέτες γραφίτη ή τα συναφή. Εάν το κάνετε αυτό, ο γραφίτης μπορεί να διασκορπιστεί.
Κατά την αφαίρεση της ταινίας σφράγισης από την κασέτα γραφίτη, αφαιρέστε την πλήρως, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη. Σε διαφορετική περίπτωση, ο γραφίτης μπορεί να διασκορπιστεί.
Χειρισμός της κασέτας γραφίτη
Φροντίστε να κρατάτε την κασέτα γραφίτη από τη λαβή.

Για την αποφυγή πρόκλησης γρατζουνιών στην επιφάνεια () του τυμπάνου στο εσωτερικό της συσκευής ή την έκθεσή του στο φως. Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές () ή τη μνήμη της κασέτας γραφίτη ().

Εκτός αν είναι απαραίτητο, μην αφαιρείτε την κασέτα γραφίτη από το υλικό συσκευασίας ή από τη συσκευή.
Η κασέτα γραφίτη αποτελεί μαγνητικό προϊόν. Μην την τοποθετείτε κοντά σε προϊόντα που επηρεάζονται από τον μαγνητισμό, συμπεριλαμβανομένων δισκετών και σκληρών δίσκων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αλλοίωση δεδομένων.
Αποθήκευση της κασέτας γραφίτη
Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται στο ακόλουθο περιβάλλον για τη διασφάλιση της ασφαλούς και ικανοποιητικής χρήσης.
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: 0 έως 35°C
Εύρος υγρασίας αποθήκευσης: 35 έως 85% RH (σχετική υγρασία/χωρίς υγροποίηση)*
Αποθηκεύστε την κασέτα γραφίτη χωρίς να ανοίξετε, μέχρι να τη χρησιμοποιήσετε.
Όταν αφαιρείτε την κασέτα γραφίτη από αυτή τη συσκευή για αποθήκευση, τοποθετήστε την κασέτα γραφίτη στην αρχική της συσκευασία ή τυλίξτε την με ένα χοντρό ύφασμα.
Όταν αποθηκεύετε την κασέτα γραφίτη, μην την τοποθετείτε σε κατακόρυφη θέση ή ανάποδα. Ο γραφίτης θα στερεοποιηθεί και ίσως να μην επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, ακόμα και αν ανακινήσετε την κασέτα.
*Ακόμα και εντός του εύρους υγρασίας αποθήκευσης, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια νερού (υγροποίηση) μέσα στην κασέτα γραφίτη, εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία της κασέτας. Η υγροποίηση επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα εκτύπωσης των κασετών γραφίτη.
Μην αποθηκεύετε την κασέτα γραφίτη στα ακόλουθα μέρη
Σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε γυμνές φλόγες
Σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε έντονο φως για πέντε λεπτά ή περισσότερο
Σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε αέρα με υψηλή περιεκτικότητα αλατιού
Σε μέρη όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια (όπως σπρέι αεροζόλ και αμμωνία)
Σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία
Σε μέρη που υπόκεινται σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας και όπου είναι συχνό το φαινόμενο της υγροποίησης
Σε μέρη με πολλή σκόνη
Θέσεις όπου έχουν πρόσβαση παιδιά
Προσέξτε τις απομιμήσεις κασετών γραφίτη
Πρέπει να γνωρίζετε ότι κυκλοφορούν στην αγορά απομιμήσεις των κασετών γραφίτη της Canon. Η χρήση απομιμήσεων κασετών γραφίτη ενδέχεται να προκαλέσει μειωμένη ποιότητα εκτύπωσης ή απόδοση της συσκευής. Η Canon δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν κακή λειτουργία, ατύχημα ή ζημιά που οφείλεται στη χρήση μη γνήσιων κασετών γραφίτη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση canon.com/counterfeit.
Περίοδος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, κασετών γραφίτη και συναφών
Τα εξαρτήματα επισκευής, οι κασέτες γραφίτη και τα συναφή θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής του συγκεκριμένου μοντέλου της συσκευής.
Υλικά συσκευασίας κασετών γραφίτη
Αποθηκεύστε τα υλικά συσκευασίας της κασέτας γραφίτη. Είναι απαραίτητα κατά τη μεταφορά της συσκευής.
Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αλλάξουν σε μορφή ή θέση τοποθέτησης ή μπορεί να αυξηθούν ή να καταργηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αφού αφαιρέσετε την ταινία σφράγισης από την κασέτα γραφίτη, απορρίψτε την σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
Κατά την απόρριψη μίας χρησιμοποιημένης κασέτας γραφίτη ή συναφούς ανταλλακτικού
Κατά την απόρριψη μίας κασέτας γραφίτη ή συναφούς ανταλλακτικού, τοποθετήστε την στην αρχική συσκευασία για την αποφυγή διασποράς γραφίτη και απορρίψτε την σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
24YS-005