Bemærkning

Internationalt ENERGY STAR-program

 
Som ENERGY STAR®-partner har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-programmet for energiøkonomi.
ENERGY STAR Program er et internationalt program, som fremmer energibesparelse i forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr.
Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget væsentligt. Det er et åbent system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage.
De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, skærme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner. Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande.

IPv6 Ready-logo

 
Protokolstakken i denne maskine har opnået IPv6 Ready-logoet, fase 2, som etableret af IPv6 Forum.

Produktoplysninger, der kræves af KOMMISSIONSBESTEMMELSE (EU) NR. 801/2013, som ændrer bestemmelse (EF) nr. 1275/2008

Strømforbruget af produktet i standby på et netværk, hvis de kablede netværksporte er forbundet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret (hvis de er tilgængelige på samme tid).
Modelnavn
Strømforbrug af produktet i standby på netværk
LBP654Cx / LBP653Cdw
1,2 w
LBP613Cdw
1,4 w
Den eller de ovenstående værdier er de faktiske værdier for hver enkelt maskine, er valgt vilkårligt og kan derfor variere i forhold til værdien for den maskine, der er i brug. De valgfri netværksporte er ikke tilsluttet og/eller aktiveret i målingen.

WEEE og batteridirektiver

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Ansvarsfraskrivelser

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE.

Varemærker

Adobe, Acrobat og Reader er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word og Excel er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.
Google Cloudprinter, Google Chrome og Android er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Adobe, PostScript og PostScript-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF-logoet er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andre mærkenavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker for varer eller tjenesteydelser fra deres respektive firmaer.

Copyright

Gengivelse af indholdet i dette dokument enten helt eller delvist uden forudgående tilladelse er forbudt.

Juridiske begrænsninger for brugen af dit produkt og brugen af billeder

Det kan være forbudt ved lov at anvende produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere visse dokumenter samt anvende billeder, der er scannet, udskrevet eller på anden måde gengivet ved hjælp af produktet. Dette kan medføre strafferetsligt eller civilretsligt erstatningsansvar. En ikke-udtømmende liste over disse dokumenter er anført nedenfor. Listen er kun tiltænkt som vejledende. Hvis du er usikker på lovligheden af at anvende produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde gengive et bestemt dokument og/eller anvendelsen af de scannede udskrevne eller på anden måde gengivne billeder, skal du søge juridisk bistand eller vejledning.
Pengesedler
Rejsechecks
Postanvisninger
Madkuponer
Indlånsbeviser
Pas
Frimærker (stemplede eller ustemplede)
Immigrationspapirer
Id-mærker eller gradstegn
Poststempler (stemplede eller ustemplede)
Udvalgte militærdokumenter eller sessionspapirer
Obligationer eller andre gældscertifikater
Checks eller bankanvisninger, der er udstedt af regeringsmyndigheder
Aktiecertifikater
Kørekort og registreringsbeviser
Ophavsretligt beskyttede værker/kunstværker uden tilladelse fra ophavsretsejeren
 
V_160913
24Y5-089