Strømforsyning

Brug kun en strømforsyning, som lever op til de angivne krav. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
Anvend ikke andre netledninger end den medleverede, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Den medfølgende strømledning er beregnet til brug med denne maskine. Tilslut ikke strømledningen til andre enheder.
Undlad at ændre, trække i, bøje hårdt eller udføre andre handlinger, der kan beskadige netledningen. Placer ikke tunge genstande på elledningen. Hvis netledningen ødelægges, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Du må ikke isætte eller trække strømstikket ud med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
Brug ikke forlængerledninger eller multistik med denne maskine. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Undlad at pakke netledningen sammen eller binde den i en knude, da det kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.
Sæt elledningen helt ind i stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
Fjern strømstikket fra stikkontakten under tordenvejr. Ellers risikerer du, at der opstår brand, elektrisk stød eller skader på maskinen.
Installer denne maskine i nærheden af stikkontakten, og sørg for, at det er nemt at trække stikket ud i nødstilfælde.
Under tilslutning af strøm
Tilslut ikke strømledningen til en nødstrømskilde. Det kan forårsage fejlfunktion eller beskadigelse af maskinen ved strømsvigt.
Hvis du sætter denne maskine i en stikkontakt med flere stik, må du ikke bruge de øvrige stik til at tilslutte andre enheder.
Sæt ikke strømledningen i computerens hjælpeudgang til vekselstrøm.
Andre forholdsregler
Elektrisk støj kan medføre, at maskinen får funktionsfejl eller mister data.
24Y5-002