Håndtering

Træk øjeblikkeligt strømstikket ud af stikkontakten, og ret henvendelse til en autoriseret Canon-forhandler, hvis maskinen kommer med en usædvanlig lyd, udsender en usædvanlig lugt eller udsender røg eller varme. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Prøv ikke at skille maskinen ad eller foretage ændringer på den. Der er komponenter med høj spænding og høje temperaturer inden i maskinen, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
 
Placer maskinen et sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med netledningen og andre kabler eller interne eller elektriske dele. Ellers kan det medføre uventede uheld.
Anvend ikke brændbare sprays i nærheden af maskinen. Hvis brændbare væsker kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Når du flytter denne maskine, skal du sørge for at slukke strømmen for maskinen og computeren og derefter tage strømstikket og interfacekabler ud. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige netledningen eller interfacekablerne og forårsage brand eller elektrisk stød.
Når strømstikket er sat i en stikkontakt, må du ved isætning eller udtrækning af et USB-kabel ikke røre ved forbindelsens metaldele, da dette kan medføre elektrisk stød.
Hvis du har pacemaker
Denne maskine genererer et svagt magnetflux og ultralydsbølger. Hvis du har pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå væk fra maskinen og straks søge læge.
Anbring ikke tunge genstande oven på denne maskine, da de kan vælte ned og medføre personskade.
For din egen sikkerheds skyld skal du trække netledningen ud, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid.
Vær forsigtig, når du åbner og lukker dæksler, så du ikke kommer til skade med hænderne.
Hold hænder og tøj væk fra valserne i udskrivningsområdet. Du kan komme til skade, hvis en valse får fat i hænder eller tøj.
Maskinens inderside og udgangsbakken er varm under og lige efter brug. Undgå kontakt med disse områder for at undgå forbrændinger. Udskrevet papir kan også være varmt lige efter udskrivning, så vær forsigtig, når du fjerner det. Ellers kan det medføre forbrændinger.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
Bær ikke maskinen med papirskuffen eller det valgfri cassette feeding module installeret. De kan falde ud, hvilket kan forårsage skader.
 
Laserstråle
Hvis laserstrålen slipper ud og lyser ind i øjnene, kan eksponeringen beskadige dine øjne.
Under transport af maskinen
Gør følgende, hvis du vil undgå at beskadige maskinen under transport.
Tag tonerpatronerne ud.
Pak maskinen sikkert ind i den originale kasse sammen med emballagen.
Hvis driftsstøjen bekymrer dig
Afhængigt af det omgivende miljø og driftstilstanden anbefales det at installere maskinen et andet sted end på kontoret, hvis driftsstøjen udgør en bekymring.
Andre forholdsregler
Følg instruktionerne på advarselsmærkatet på maskinen.
Undgå at ryste maskinen eller give den et stød.
Undlad at åbne og lukke døre, dæksler og andre dele med magt. Dette kan beskadige maskinen.
Berør ikke kontakterne () inden i maskinen. Dette kan beskadige maskinen.

For at forhindre papirstop må du ikke slukke for strømmen, åbne/lukke dæksler og ilægge/udtage papir under udskrivning.
24Y5-003