Forbrugsstoffer

Brugte tonerpatroner eller lignende må ikke bortskaffes i åben ild. Opbevar desuden ikke patroner eller papir i nærheden af åben ild. Dette kan antænde toneren, hvorved der kan opstå forbrændinger eller brand.
Hvis du ved et uheld kommer til at spilde eller sprøjte med toner, skal du forsigtigt samle tonerpartiklerne sammen og tørre dem op med en blød, tør klud på en måde, så du undgår at inhalere dem. Til rengøring af spildt toner må der aldrig bruges en støvsuger, som ikke er sikret mod støveksplosioner. Dette kan forårsage fejlfunktion i støvsugeren eller resultere i en støveksplosion på grund af den statiske ladning.
Vær omhyggelig med ikke at inhalere toner. Hvis du kommer til at inhalere toner, skal du straks søge læge.
Vær omhyggelig med, at du ikke får toner i øjnene eller munden. Hvis du får toner i øjnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og søge læge.
Vær omhyggelig med, at din hud ikke kommer i berøring med toner. Hvis det skulle ske, skal du vaske dig med sæbe og koldt vand. Hvis der opstår irritation på huden, skal du straks søge læge.
Tonerpatroner og andre forbrugsmaterialer opbevares utilgængeligt for små børn. Hvis du indtager toner, skal du øjeblikkeligt søge læge.
Undlad at adskille eller ændre tonerpatronen eller lignende. Ellers kan toneren blive spredt.
Når du fjerner forseglingstapen fra tonerpatronen, skal du trække den helt af uden at bruge for meget kraft. Ellers kan toneren blive spredt.
Håndtering af tonerpatronen
Sørg for at holde tonerpatronen vha. håndtaget.

For at undgå at ridse overfladen () på tromlen inde i maskinen eller eksponere den for lys må du ikke røre ved de elektriske kontakter () eller tonerpatronens hukommelse ().

Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen eller denne maskine, med mindre det er nødvendigt.
Tonerpatronen er et magnetisk produkt. Lad den ikke komme i nærheden af produkter, der er følsomme over for magnetisme, herunder disketter og diskdrev. Dette kan føre til tab af data.
Opbevaring af tonerpatronen
Sørg for, at opbevaringen sker i det følgende miljø, så der bliver en sikker og tilfredsstillende brug.
Temperaturområde for opbevaring: 0 til 35°C
Luftfugtighedsområde for opbevaring: 35 til 85 % relativ luftfugtighed (ingen kondens)*
Undlad at åbne tonerpatronen før brug.
Når du fjerner tonerpatronen fra denne maskine med henblik på opbevaring, skal du placere den fjernede tonerpatron i den originale emballage eller vikle den ind i kraftigt stof.
Under opbevaring af tonerpatronen skal du sørge for, den ikke står lodret eller er vendt på hovedet. Toneren kan sætte sig fast og vil muligvis ikke kunne vende tilbage til dens oprindelige tilstand, selvom den bliver rystet.
*Selv inden for luftfugtighedsområdet for opbevaring kan der dannes vanddråber (kondens) inden i tonerpatronen, hvis der er forskel på temperaturen inden i og uden for tonerpatronen. Kondensering vil påvirke udskriftskvaliteten af tonerpatronen negativt.
Opbevar ikke tonerpatronen på følgende steder
Steder, hvor der er åben ild
Steder, hvor der er direkte sollys eller kraftigt sollys i fem minutter eller mere
Steder, hvor luften er meget saltholdig
Steder, hvor der er korroderende gasser (dvs. aerosolspray og ammoniak)
Steder med høj temperatur og høj luftfugtighed
Steder, hvor der er markante ændringer i temperaturen og luftfugtigheden, så der nemt kan opstå kondens
Steder, hvor der er meget støvet
Steder, der er inden for børns rækkevidde
Vær opmærksom på efterligninger af tonerpatroner
Vær opmærksom på, at der findes efterligninger af Canon-tonerpatroner på markedet. Hvis der bruges en efterligning, kan dette resultere i dårlig udskriftskvalitet eller forringe maskinens ydeevne. Canon har ikke ansvaret for fejlfunktioner, ulykkestilfælde eller skader, der forårsages ved anvendelsen af efterligninger af tonerpatroner.
Du kan få flere oplysninger på canon.com/counterfeit.
Tilgængelighedsperiode for reservedele, tonerpatroner og lignende
Reservedele, tonerpatroner og lignende til maskinen fås i mindst syv (7) år efter, produktion af denne maskinmodel er ophørt.
Emballage til tonerpatroner
Gem emballagen til tonerpatronen. Den er nødvendig under transport af maskinen.
Emballagen kan ændres i form eller anbringelse eller kan tilføjes eller fjernes uden varsel.
Efter at du har trukket beskyttelsestapen af tonerpatronen, skal tapen bortskaffes i henhold til de relevante lokale bestemmelser.
Ved bortskaffelse af brugt tonerpatron eller lignende
Ved bortskaffelse af en tonerpatron eller lignende skal du placere den i den originale emballage for at undgå, at toneren stænker, og bortskaf den derefter i henhold til de relevante lokale bestemmelser.
24Y5-005