Καθορισμός εμφάνισης της οθόνης Αφετηρίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα κουμπιά στην οθόνη Αφετηρίας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ή να διαγράψετε ένα κενό διάστημα μεταξύ των κουμπιών. Τα ακόλουθα περιγράφουν ένα παράδειγμα λειτουργίας: μετακίνηση του κουμπιού <Copy> από την πάνω αριστερή στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης Αφετηρίας.
1
Εκκινήστε το Remote UI και πραγματοποιήστε είσοδο σε λειτουργία διαχειριστή συστήματος.
2
Κάντε κλικ στη [Application Library] (Βιβλιοθήκη εφαρμογών) στη σελίδα πύλης.
3
Κάντε κλικ στις [Home Screen Button Display Settings].
Εμφανίζεται η σελίδα ρυθμίσεων.
 [Button Layout]
Εμφανίζει τις θέσεις των κουμπιών στην οθόνη Αφετηρίας. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στους αριθμούς στη [Button Display Order].
 Κουμπί ρύθμισης σειράς εμφάνισης
 
 
 
[Move Up]
Κάθε κλικ μετακινεί το επιλεγμένο κουμπί μία γραμμή προς τα πάνω.
[Move Down]
Κάθε κλικ μετακινεί το επιλεγμένο κουμπί μία γραμμή προς τα κάτω.
[Insert Blank]*
Κάθε κλικ εισαγάγει ένα κενό διάστημα στην οθόνη Αφετηρίας.
[Delete Blank]*
Κάθε κλικ διαγράφει ένα κενό διάστημα από την οθόνη Αφετηρίας.
*Το όνομα κουμπιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
 [Button Display Order]
Εμφανίζει τη σειρά εμφάνισης των κουμπιών.
4
Στη [Button Display Order], επιλέξτε [Copy].
5
Κάντε κλικ κατ' επανάληψη στη [Move Down] έως ότου η [Copy] μετακινηθεί προς τα κάτω στη γραμμή για τον αριθμό σειράς εμφάνισης [4].
6
Κάντε κλικ στις [OK].
1FAS-009