Fax and Store

می‌توانید طی فقط چند مرحله ساده فکسی را ارسال کنید. همچنین، فکس‌هایی که ارسال می‌کنید قابل ارسال به/ذخیره در مقصدهای از پیش تنظیم شده است. این قابلیت برای زمانی که می‌خواهید یک نسخه PDF از فکس را نگه دارید، بسیار مناسب است.
این برنامه فقط با آن مدل‌هایی از دستگاه که دارای قابلیت فکس هستند کار می‌کند.

[Register New Button]

صفحه [Register New Button] را باز می‌کند. در این صفحه، می‌توانید مقصد، محل آرشیو، و نام دکمه‌ای که باید در صفحه اصلی نمایش داده شود را تنظیم کنید.

[Button Name]

فهرستی از دکمه‌های ثبت شده را نمایش می‌دهد. کلیک کردن روی لینک یک نام دکمه در فهرست [Button Name] موجب باز شدن صفحه [Button Details] می‌شود، که این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که تنظیمات دکمه مربوطه را تغییر دهید یا کپی کنید.

[Status]

دکمه را روی صفحه اصلی نمایش می‌دهد یا مخفی می‌کند. در صورت تمایل به حذف دکمه، نخست آن را مخفی کنید و سپس روی [Delete] کلیک نمایید.
اگر، در دفتر تلفن، اطلاعات یک مقصد که به عنوان نوعی تنظیم در [Destination] یا [Archiving Destination] مورد استفاده قرار می‌گیرد را تغییر دهید، محتوای تنظیم مربوطه در [Destination] یا [Archiving Destination] نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.
اگر، در دفتر تلفن، اطلاعات یک مقصد که به عنوان نوعی تنظیم در [Destination] یا [Archiving Destination] مورد استفاده قرار می‌گیرد را حذف کنید، محتوای تنظیم مربوطه در [Destination] یا [Archiving Destination] نیز متناسب با آن حذف خواهد شد.
1F77-00E