Consumables Information 

این برنامه امکان بررسی اطلاعات مربوط به مواد مصرفی مورد استفاده در دستگاه را برای شما فراهم می‌سازد.
نام دکمه‌های مورد استفاده در Consumables Information به صورت پیش‌فرض تعیین شده‌ و قابل تغییر نیست.
1F77-006