Print Template 

Bạn có thể nhanh chóng in ảnh hoặc tài liệu đã được đăng ký trước đó. Ví dụ như đăng ký một mẫu tài liệu thường xuyên sử dụng sẽ cho phép bạn in nó ra một cách nhanh chóng và dễ dàng bất cứ khi nào cần.

[Register New Button]

Mở trang [Register New Button]. Trong trang này, bạn có thể cài đặt khổ giấy, số lượng bản in sao chép và tên nút hiển thị trên màn hình Home,v.v...

[Button Name]

Hiển thị danh sách các nút đã đăng ký. Nhấp vào liên kết một tên nút trong danh sách [Button Name] sẽ làm xuất hiện trang [Button Details], cho phép bạn thay đổi hoặc nhân đôi cài đặt của nút tương ứng.

[Status]

Hiển thị hoặc ẩn nút trên màn hình Home. Nếu bạn muốn xóa một nút, trước tiên hãy ẩn nút đó, rồi nhấp vào [Delete].
Tập tin cần in
Các định dạng tập tin được đăng ký chỉ có thể là JPEG và PDF.
Kích thước tối đa của tập tin có thể đăng ký là 48 MB.
Nếu bạn chọn [Custom] khi đang cấu hình cài đặt nút
Tùy thuộc vào kiểu máy tính của bạn, bạn không thể thực hiện đăng ký kích cỡ trong trang [Register New Button] hoặc trang [Edit Button] . Nếu có, sử dụng bảng điều khiển để đăng ký cỡ tùy chọn mong muốn như <S1> trước.
Nếu bạn chỉ định [Use Custom Size Registered in Device], sử dụng bảng thao tác để đăng ký cỡ tùy chọn mong muốn (<S1> thành <S3>) trước.
1FAE-002