Scan to Preset Destination 

Bạn có thể thực hiện, trong vận hành một lần chạm, một dãy các thao tác bắt đầu bằng việc quét bản gốc và kết thúc bằng việc gửi/lưu dữ liệu đã quét. Điều này giúp loại bỏ chi phí nhân công cho việc cài đặt mỗi lần quét ban đầu là cần thiết. Không có điểm đích nào được đăng ký theo mặc định, vì vậy bạn cần cài đặt để đăng ký các điểm đích cần thiết trước khi sử dụng ứng dụng này.
Ứng dụng này chỉ khả dụng với các mẫu máy đi kèm chức năng quét.

[Register New Button]

Mở trang [Register New Button]. Trong trang này, bạn có thể cài đặt điểm đích, kích thước quét và tên nút được hiển thị trên màn hình Home.

[Button Name]

Hiển thị danh sách các nút đã đăng ký. Nhấp vào liên kết một tên nút trong danh sách [Button Name] sẽ làm xuất hiện trang [Button Details], cho phép bạn thay đổi hoặc nhân đôi cài đặt của nút tương ứng.

[Status]

Hiển thị hoặc ẩn nút trên màn hình Home. Nếu bạn muốn xóa một nút, trước tiên hãy ẩn nút đó, rồi nhấp vào [Delete].
1FAE-004