Consumables Information 

Ứng dụng này cho phép bạn kiểm tra thông tin về vật tư tiêu hao đã được dùng trên máy.
Tên nút dùng trong Consumables Information được xác định theo mặc định và không thể thay đổi.
1FAE-006