Copy (BleedReduce) 

Khi bạn thực hiện sao chụp, ứng dụng này cho phép bạn giảm mức độ thấm mực (quét văn bản hoặc hình ảnh in ở mặt sau). Ứng dụng này rất hữu ích khi bạn sao chụp trên giấy mỏng. Bạn có thể đăng ký nhiều nút bao gồm nhiều số bản sao khác nhau để in hoặc các mức mật độ khác nhau để áp dụng, và chọn sử dụng nút phù hợp nhất cho mục đích in hoặc loại bản gốc.
Ứng dụng này chỉ khả dụng với các mẫu máy đi kèm chức năng sao chụp.

[Register New Button]

Mở trang [Register New Button]. Trong trang này, bạn có thể chỉ định cài đặt Điều Chỉnh Mật Độ Nền, cài đặt Xóa Khung và tên nút sẽ được hiển thị trên màn hình Home.

[Button Name]

Hiển thị danh sách các nút đã đăng ký. Nhấp vào liên kết một tên nút trong danh sách [Button Name] sẽ làm xuất hiện trang [Button Details], cho phép bạn thay đổi hoặc nhân đôi cài đặt của nút tương ứng.

[Status]

Hiển thị hoặc ẩn nút trên màn hình Home. Nếu bạn muốn xóa một nút, trước tiên hãy ẩn nút đó, rồi nhấp vào [Delete].
1FAE-008