Memasukkan Teks

Apabila memasukkan teks atau nombor, gunakan papan kekunci yang dipaparkan pada skrin. Kekunci angka dipaparkan pada skrin untuk memasukkan nombor sahaja.
Menukar Jenis Aksara
Ketik <a> atau <1/#> untuk menukar jenis aksara yang dimasukkan.
Untuk memasukkan aksara huruf besar, ketik .
Memadamkan Teks
Satu aksara dipadamkan setiap kali  diketik. Menahan ke bawah membolehkan anda memadamkan aksara berturut-turut.
Menggerakkan Kursor (Memasukkan Ruang)
Ketik  atau  untuk mengalihkan kursor. Untuk memasukkan ruang, alihkan kursor ke akhir teks dan ketik .
Apabila Kekunci Angka Dipaparkan
Apabila anda sepatutnya memasukkan hanya nilai angka, kekunci angka dipaparkan pada skrin. Ketik kekunci angka untuk memasukkan nilai angka.
Julat nilai
Nilai dalam ( ) dipaparkan kotak entri ialah julat nilai yang boleh dimasukkan.
Apabila butang selain kekunci angka dipaparkan
Apabila <+>/<-> atau / dipaparkan, anda boleh mengetik butang dan meningkatkan atau mengurangkan nilai angka atau mengalihkan kursor.

Memasukkan Aksara Menggunakan Papan Kekunci USB

Anda boleh menyambung papan kekunci ke port USB untuk peranti USB di Bahagian Depan atau Bahagian Belakang dan masukkan teks daripada papan kekunci. Malah ketika papan kekunci disambungkan, anda boleh memasukkan teks daripada panel operasi.
Sesetengah kekunci pada papan kekunci USB, seperti kekunci [Kekunci undur ruang], [Utama] dan [Akhir] tidak boleh digunakan. Apabila kekunci yang tidak boleh digunakan ditekan, tiada apa yang dimasukkan atau diubah.
Untuk memadamkan teks, tekan kekunci [Padam].
Menekan kekunci [RETURN/ENTER] melengkapkan entri teks dengan cara yang sama seperti memilih <Guna>.
Anda boleh menentukan jenis tataletak papan kekunci (tataletak AS atau UK). <Tataletak Papan Kekunci Bahasa Inggeris>
Anda boleh memutuskan sambungan papan kekunci USB dari mesin pada bila-bila masa. Tiada operasi khas diperlukan untuk memutuskan sambungannya.
Bergantung pada bahasa paparan, anda mungkin tidak dapat memasukkan sesetengah aksara dengan betul.
Papan kekunci USB mungkin tidak berfungsi dengan betul bergantung pada jenisnya.
29WY-02R