Det går inte att använda funktionen [Release and Print] (Frisläpp och skriv ut)

Om "HTTP 404 Not Found" visas
Kontrollera följande.
Har enheten startat?
Har den inte startat trycker du på [Release and Print] (Frisläpp och skriv ut) igen efter att enheten har startat.
Om ett felmeddelande visas.
Kontrollera följande.
Är Remote UI inställd på [Administrator Authentication Mode] (Autentiseringsläge för administratör)?
Om [Authentication Mode] (Autentiseringsläge) i det Remote UI du använder är inställt på [Administrator Authentication Mode] (Autentiseringsläge för administratör), kan du inte logga in på enheten från en mobil terminal. Kontakta enhetsadministratören om du vill ha mer information.
Lösenord för administratörsprivilegier
Du kan inte logga in på enheten om lösenordet för att logga in med administratörsprivilegier till den enhet du använder är standardlösenordet. Ändra lösenordet om så är fallet.
Om utskriftsdata inte visas
Kontrollera följande.
Är [User Information] (Användarinformation) korrekt?
På skärmen [User Information] (Användarinformation) anger du det användarnamn och domännamn som du använt när du höll dessa utskriftsdata.
När du loggar in som domänanvändare måste du kontrollera att [User Information] (Användarinformation) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Använd domännamnet vid inloggning på skrivaren) är aktiverad.
Är enhetsinställningarna korrekta?
Om enhetsinställningarna konfigurerats så att utskriftsdata inte visas, kommer utskriftsdata inte att visas.
Har hålltiden gått ut?
Utskriftsdata tas bort om hålltiden för utskriftsdata har löpt ut.
Har en annan användare tagit bort dessa utskriftsdata?
Om dessa utskriftsdata är kategoriserade som [Shared] (Delad) eller [Group] (Grupp) är det möjligt att en annan användare har skrivit ut eller tagit bort dessa utskriftsdata.