Zobrazení tipu pro nabídku

Můžete znovu zobrazit pokyny k obsluze, které se zobrazily na domovské obrazovce při první aktivaci této aplikace.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavení aplikace).
2.Zapněte funkci [Menu Tip] (Tip pro nabídku) On.

Výsledek

Při příštím zobrazení domovské obrazovky se zobrazí návod k obsluze.