Nastavení uživatelských informací

Můžete předem nastavit uživatelské informace, které jsou potřebné pro přihlášení k zařízení. Zadané uživatelské informace využívají následující funkce.
Registrace zařízení Bluetooth
Provide Address (Poskytnout adresu)
Release and Print (Uvolnit a vytisknout)
Printer Control Panel Login (Přihlášení do ovládacího panelu tiskárny)
Nastavené informace lze také použít při tisku.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavení aplikace).
2.Klepněte na ikonu [User Information] (Informace o uživateli).
3.Zadejte uživatelské údaje.
[Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host):
Můžete se přihlásit bez použití uživatelských údajů, které mohou být nastaveny pomocí této aplikace.
[User Name] (Jméno uživatele):
Zadejte uživatelské jméno.
[Password] (Heslo):
Zadejte heslo.
Při nastavování položky [Domain Name] (Název domény)
Zadejte stejný název domény, jaký je potřebný pro přihlášení k zařízení.
[Use the same user information when printing] (Použít stejné uživatelské informace při tisku):
Nastavené hodnoty [User Name] (Jméno uživatele)/[Password] (Heslo)/[Domain Name] (Název domény) se použijí v následujících funkcích.
[Print Settings] (Nastavení tisku) > [Output Method] (Způsob výstupu) > [User Name] (Jméno uživatele)/[Domain Name] (Název domény)*1
[Authentication Mode] (Režim ověřování) > [User Authentication] (Ověřování uživatelů) > [User Name] (Jméno uživatele)/[Password] (Heslo)*2
*1 Položky [User Name] (Jméno uživatele)/[Domain Name] (Název domény) se nepoužijí, pokud je necháte prázdné.
*2 Název domény se nepoužije pro ověřený tisk.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Použít název domény při přihlašování do tiskárny):
Umožňuje přihlásit se pomocí názvu domény zadaného v nabídce [Domain Name] (Název domény) při používání registru zařízení Bluetooth nebo funkce [Direct Connection] (Přímé připojení)/[Provide Address] (Poskytnout adresu)/[Release and Print] (Uvolnit a vytisknout)/[Printer Control Panel Login] (Přihlášení panelu ovládání tiskárny).
4.Klepněte na ikonu [Done] (Hotovo).

Výsledek

Nastavené uživatelské jméno se ukáže na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli).