Registrace zařízení (vyhledání v síti Wi-Fi)

Můžete vyhledat a zaregistrovat zařízení, která chcete používat pro skenování, tisk atd. Zařízení můžete v síti vyhledat automaticky nebo zadáním adresy IP či názvu DNS.

Nezbytné předpoklady

Počet zaregistrovaných zařízení nedosáhl horního limitu.
V této aplikaci můžete registrovat až 10 zařízení. Pokud jste zaregistrovali 10 zařízení, můžete nové zařízení zaregistrovat až po odstranění nějakého stávajícího.

Postupy

Automatické hledání zařízení ve stejné síti

1.Klepněte na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
Zobrazí se obrazovka [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
2.Klepněte na ikonu [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatické vyhledání (Wi-Fi)).
Zobrazí se zjištěná zařízení.
3.Vyberte zařízení → klepněte na tlačítko [Add] (Přidat).
POZNÁMKA
Pokud se požadované zařízení nezobrazí, vyhledejte ho pomocí položky [Manual Search (Wi-Fi)] (Ruční vyhledání (Wi-Fi)).

Ruční hledání zařízení zadáním IP adresy nebo názvu DNS

1.Klepněte na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
Zobrazí se obrazovka [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
2.Klepněte na ikonu [Manual Search (Wi-Fi)] (Ruční vyhledání (Wi-Fi))
3.Zadejte adresu IP nebo název DNS zařízení, které chcete použít.
Hledání zadáním názvu DNS
Zadejte název hostitele nebo FQDN. Pokud nelze určit zařízení pomocí názvu hostitele, zadejte FQDN.
<Ukázka zadání FQDN>
Pokud je název hostitele „device01“, název subdomény je „aaa“ a název domény je „bbb.com“:
device01.aaa.bbb.com
4.Vyberte zařízení → klepněte na tlačítko [Add] (Přidat).

Výsledek

Zařízení se zaregistruje do seznamu na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
POZNÁMKA
Zařízení můžete také zaregistrovat na obrazovce [Preview] (Náhled). Klepnutím na možnost [Printer] (Tiskárna) na obrazovce [Preview] (Náhled) zobrazíte obrazovku [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).

Související témata