Jak zobrazit obrazovku [Printer Details] (Podrobnosti o tiskárně)

Můžete zkontrolovat podrobné informace o zařízení.
Zobrazí stav zařízení, [Printer Name] (Název tiskárny), [Product Name] (Název produktu), [IP Address] (Adresa IP) a [MAC Address] (Adresa IP).
[Printer Settings] (Nastavení tiskárny)
[Update Printer Information] (Aktualizace informací o tiskárně)
Tato funkce se zobrazí, pokud zařízení podporuje získávání informací o konfiguraci. Získává informace o zařízení a zobrazuje následující údaje na obrazovce [Print Settings] (Nastavení tisku), v závislosti na funkcích, které jsou v zařízení nainstalovány a které zařízení podporuje.
[Output Method] (Způsob výstupu) > [Secure Print] (Zabezpečený tisk), [Save] (Uložit)
[Authentication Mode] (Režim ověřování)
[2-sided] (Oboustranně)
[Staple] (Sešití)
Informace jsou obvykle získávány a aplikovány na obrazovce [Print Settings] (Nastavení tisku) při registraci zařízení. Tuto funkci použijte v následujících případech.
Informace o konfiguraci zařízení nelze získat během registrace zařízení.
Došlo ke změně doplňků zařízení po jeho registraci.
POZNÁMKA
Pokud konfigurační informace zařízení nelze získat, všechny položky se zobrazí na obrazovce [Print Settings] (Nastavení tisku).
[Port Settings] (Nastavení portu)
Můžete nastavit název fronty a typ portu tiskárny pro zařízení.
[Print Options] (Možnosti tisku)
Při tisku souboru PDF ze zařízení kompatibilního s funkcí přímého tisku souborů PDF zapíná a vypíná funkci přímého tisku souborů PDF.
[Remote UI] (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Slouží k zobrazení Remote UI zařízení. Po zobrazení zprávy [Check the details using the Remote UI.] (Ověřte informace pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní.) v nabídce [Scanner] (Skener)/[Printer] (Tiskárna) klepněte na možnost [Remote UI] (Vzdálené uživatelské rozhraní) a informace zkontrolujte.
POZNÁMKA
Chcete-li se po zobrazení Remote UI vrátit do této aplikace, klepněte na její ikonu na domovské obrazovce koncového mobilního zařízení.
V závislosti na zařízení nemusí být možné zobrazit Remote UI v koncovém mobilním zařízení. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte stav zařízení v Remote UI zobrazeném v počítači nebo na ovládacím panelu zařízení.
Je-li Remote UI zobrazeno pomocí koncového mobilního zařízení, nemusí být dostupné některé funkce, jako například práce se soubory. Pokud k tomu dojde, proveďte operace z Remote UI zobrazeného v počítači nebo na ovládacím panelu zařízení.
[Support Site] (Stránky podpory)
Můžete získat přístup ke stránkám podpory společnosti Canon.