Registrace nastavení do nabídky Quick Menu zařízení (řada imageRUNNER ADVANCE při použití funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat))

Pokud při skenování zaregistrujete nastavení v nabídce Quick Menu, nebude již příště potřebné zvolit nastavení cíle odesílání a nastavení skenování.

Postupy

Registrace nastavení do nabídky Quick Menu

1.Stiskněte tlačítko [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) na ovládacím panelu zařízení.
2.Nakonfigurujte nastavení skenování.
3.Stiskněte tlačítko [].
4.Stiskněte tlačítko [Register to Quick Menu] (Registrovat do Nabídky rychlého výběru).
5.Stiskněte tlačítko [Next] (Další).
6.Zadejte nastavení, která chcete zaregistrovat a přiřadit tlačítku → stiskněte tlačítko [Next] (Další).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Zobrazit obrazovku potvrzení při vyvolání):
Po vyvolání nastavení se zobrazí obrazovka pro potvrzení nastavení.
Pokud nastavíte možnost [Off] (Vyp), nezobrazí se po vyvolání nastavení obrazovka pro potvrzení nastavení.
[Start Operation for Recall] (Provést činnost při vyvolání):
Úloha se provede společně se stisknutím tlačítka, aniž je nutné stisknout tlačítko [] (Start).
7.Vyberte umístění registrace z možností [Personal] (Osobní) a [Shared] (Sdílená) → vyberte tlačítko pro registraci → stiskněte tlačítko [Next] (Další).
8.Stiskněte tlačítko [Name] (Jméno)/[Comment] (Komentář) → zadejte název nebo komentář → stiskněte tlačítko [OK].
9.Stiskněte tlačítko [OK] → [Close] (Zavřít).
Nastavení skenování se zaregistrují v nabídce Quick Menu zařízení.

Vyvolání zaregistrovaných nastavení z nabídky Quick Menu

1.Stiskněte tlačítko [] (Quick Menu).
2.Vyberte možnost [Personal] (Osobní) nebo [Shared] (Sdílená) → stiskněte tlačítko, které chcete použít.
3.Stiskněte tlačítko [Yes] (Ano).
POZNÁMKA
V závislosti na síťových nastaveních zařízení, bezdrátového směrovače a koncového mobilního zařízení nemusí být adresa IP koncového mobilního zařízení pevná. V takovémto případě na obrazovce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) zařízení stiskněte tlačítko [Details] (Detaily) a změňte adresu IP zadanou v části [Host Name] (Název hostitele).

Výsledek

Zaregistrovaná nastavení se vyvolají z nabídky Quick Menu zařízení.