Свързване на устройство чрез безжична LAN

За свързване на устройство чрез безжична LAN свържете устройството към мрежата, към която е свързано мобилното устройство, в настройките SSID на настройките на безжичната LAN на устройството.
SSID на мрежата, съм която е свързано мобилното устройство, може да бъде проверено в [Auto Search] (Автоматично търсене) > [To Set Printer Wireless LAN] (За настройване на безжична локална мрежа на принтера).
Методът на настройване е различен в зависимост от устройството, което използвате. За подробности вижте ръководствата от комплекта на устройството.