Регистриране на устройство (търсене в Wi-Fi мрежа)

Търсене и запаметяване на устройства, които ще се използват за сканиране и печат. Съществува метод за автоматично търсене на устройства в мрежа и метод за търсене на устройства чрез задаване на IP адрес или DNS име.

Предварителни изисквания

Броят на запаметените устройства не е достигнал лимита.
В това приложение могат да бъдат запаметени до 10 устройства. Ако са запаметени общо 10 устройства, търсете устройствата, след като изтриете запаметени устройства.

Процедури

Автоматично търсене на устройства в същата мрежа

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Докоснете [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматично търсене (Wi-Fi)).
Извеждат се намерените устройства.
3.Изберете устройството → докоснете [Add] (Добавяне).
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако устройството, което искате да намерите, не е показано, потърсете го чрез [Manual Search (Wi-Fi)] (Ръчно търсене (Wi-Fi)).

Ръчно търсене на устройства чрез задаване на IP адрес/DNS име

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Докоснете [Manual Search (Wi-Fi)] (Ръчно търсене (Wi-Fi))
3.Въведете IP адреса или DNS името на устройството, което желаете да използвате.
Когато търсите, като задавате DNS
Въведете името на хоста или FQDN. Ако не можете да зададете устройството чрез име на хост, въведете FQDN.
<Пример за въвеждане на FQDN>
Ако името на хоста е "device01", името на поддомейна е "aaa" и името на домейна е "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Изберете устройството → докоснете [Add] (Добавяне).

Резултат

Устройството е регистрирано в списъка на екрана [Select Printer] (Избор на принтер).
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете също да регистрирате устройство от екрана при печат [Preview] (Визуализация). Докоснете [Printer] (Принтер) в [Preview] (Визуализация), за да изведете екрана [Select Printer] (Избор на принтер).

Свързани теми