Отпечатване на файлове

Можете да отпечатвате файлове, съхранени в мобилното устройство или в облачна услуга за съхранение.

Предварителни изисквания

При извършване на директен печат на PDF

За устройства, поддържащи директен печат на PDF*, можете да изпратите PDF файл директно към устройството и да го отпечатате.
Устройството, което използвате, поддържа директен печат на PDF.*
* [] се извежда на екрана [Select Printer] (Избор на принтер).
На екрана [Printer Details] (Подробности за принтера) > [Printer Settings] (Настройки на принтер) > [Print Options] (Опции за печат), [PDF Direct Print] (Директен печат на PDF файл) е включено.
ЗАБЕЛЕЖКА
За устройства, различни от споменатите по-горе, процесът за растеризиране при печат се изпълнява в операционната система на мобилното устройство.

Процедури

Избор файла за отпечатване

1.На началния екран Canon PRINT Business докоснете [Documents] (Документи).
2.Докоснете [Files] (Файлове).
3.Изберете файла за отпечатване от изброените на екрана възможности.
Когато изберете PDF файл, ако бъде изведено съобщение [This document is password protected.] (Този документ е защитен с парола.), въведете паролата, зададена в PDF файла.
Извежда се екранът за преглед на документ.
4.На екрана за преглед докоснете [].
5.За файлове на Microsoft Excel (xls и xlsx), на екрана за избор на лист изберете листа, който искате да отпечатате → докоснете [Preview] (Визуализация).
Отваря се екранът [Preview] (Визуализация).

Отпечатване на избрания файл

1.Докоснете [Printer] (Принтер) и изберете устройството, което ще използвате за отпечатване.
2.Докоснете настройките за печат, за да ги промените.
3.Проверете документа в екрана за преглед [Preview] (Визуализация).
За да проверите втората и следващите страници
Докосването на миниатюрно изображение показва увеличено изображение. Ако отпечатвате файл с множество страници, можете да прегледате втората и последващите страници в екрана с увеличено изображение.
За да изтриете ненужни страници
Докосването на миниатюрно изображение показва увеличено изображение. Изведете ненужните страници и докоснете [].
Относно коригиране на изображения
Ако визуализациите на файлове на Microsoft Office не се извеждат с добро качество или ако се наблюдават проблеми с оформлението, можете да ги подобрите чрез Data Conversion Service. Ако искате да използвате Data Conversion Service, докоснете [Image Correction] (Корекция на изображение).
Извършете [Image Correction] (Корекция на изображение), след като завършите настройките за печат.
Ако използвате Data Conversion Service за отпечатване на файл на Excel, ще се отпечатат всички листове, дори ако сте избрали лист за отпечатване при избирането на файла. След конвертиране на данните изтрийте нежеланите страници от екрана [Preview] (Визуализация).
4.На екрана [Preview] (Визуализация) докоснете [Print] (Печат).

Резултат

Избраният файл се разпечатва.

Свързани теми