Поставување кориснички информации

Можете однапред да ги поставите корисничките информации потребни за пријавување на уредот. Внесените кориснички информации се користат во следните функции.
Регистрација на уред преку Bluetooth
Provide Address (Наведи адреса)
Release and Print (Ослободи и печати)
Printer Control Panel Login (Пријавување на контролниот панел на печатачот)
Исто така, поставените информации може да се користат при печатење.

Процедури

1.Допрете [] во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (поставки за апликацијата).
2.Допрете на [User Information] (кориснички информации).
3.Внесете ги корисничките информации.
[Log in as Guest user] (пријави се како гостин):
Ви овозможува да се пријавите без користење на корисничките информации коишто може да се постават со оваа апликација.
[User Name] (корисничко име):
Внесете го корисничкото име.
[Password] (лозинка):
Внесете ја лозинката.
При поставувањето [Domain Name] (име на домен)
Внесете го истото име на домен како и името што е потребно за пријавување на уредот.
[Use the same user information when printing] (користи ги истите кориснички информации при печатење):
Поставените [User Name] (корисничко име)/[Password] (лозинка)/[Domain Name] (име на домен) се применуваат на следните.
[Print Settings] (поставки за печатење) > [Output Method] (излезен метод) > [User Name] (корисничко име)/[Domain Name] (име на домен)*1
[Authentication Mode] (режим за проверка на идентитет) > [User Authentication] (проверување идентитет на корисник) > [User Name] (корисничко име)/[Password] (лозинка)*2
*1 [User Name] (корисничко име)/[Domain Name] (име на домен) нема да се применат ако се остават празни.
*2 Името на доменот не се користи за печатење за корисниците со проверен идентитет.
[Use the domain name when logging in to the printer] (користи име на домен при пријавувањето на печатачот):
Ви овозможува да се пријавите со помош на името на доменот внесено во [Domain Name] (име на домен), кога се користи регистарот Bluetooth на уредот и/или функцијата [Provide Address] (наведи адреса)/[Release and Print] (ослободи и печати)/[Printer Control Panel Login] (пријавување на контролниот панел на печатачот).
4.Допрете на [Done] (завршено).

Резултат

Поставеното корисничко име се прикажува на екранот [App Settings] (поставки за апликацијата) > [User Information] (кориснички информации).