Формати на датотеки што може да се управуваат преку оваа апликација

Ова ги објаснува форматите на датотеки за податоците што може да се управуваат со Canon PRINT Business.
Слики: JPEG/JPEG 2000/TIFF/GIF/PNG/BMP
Документи: PDF/XPS*1/TXT/RTF/Microsoft Office датотеки (Word/Excel/PowerPoint)*2
*1 Со оваа апликација не може да печатите XPS датотеки.
*2 Вклучувајќи го и форматот OOXML.