Што може да правите со Canon PRINT Business

Можете да скенирате, да управувате со документи и да печатите од iPhone или iPad со користење на повеќефункционален уред од Canon поврзан во мрежа.
ЗАБЕЛЕШКА
Функциите што може да ги користите може да се разликуваат во зависност од следниве услови.
Уредот што го користите и неговите поставки
Верзијата на фирмвер на уредот
Структурата на опции на уредот
Верзијата на апликацијата
Верзијата на iOS
Средината на мобилниот терминал што ја користите
Содржината на екранот, процедурите итн. прикажани и опишани во прирачникот може да се разликуваат од тие што се реално прикажани.

Преглед на функциите

Скенирање
Прима податоци скенирани со повеќефункционален уред поврзан со мобилни терминали.
Снимање
Овозможува снимање слики со фотоапарат и нивно вчитување во PDF формат преку апликацијата.
Управување со документи
Може да поставувате скенирани и снимени податоци или датотеки на мобилниот терминал во услугите за складирање во облак што го поддржува апликацијата.
Исто така, може да испраќате по пошта, да печатите или да преземате датотеки зачувани во поддржани услуги за складирање во облакот.
Печатење слики од фотоалбуми/веб-страници
Не само што можете да печатите документи со кои апликацијата може да управува, туку и слики од фотоалбуми и веб-страници.
Пребарајте и регистрирајте ги уредите
Можете автоматски или рачно да откривате уреди на мрежата и да регистрирате најмногу 10 од нив во списокот.
Може и да го проверувате статусот на уредот и да го прикажете Remote UI за уредот.
Поврзување со уредот
Користете го адресарот на мобилниот терминал како дестинација за функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати) / [Scan] (скенирај) на уредот и проверете ги и променете ги поставките за печатење, како и зачуваните податоци за печатење, во уредот.
Отворање документи од други апликации
Зачувувајте и печатете податоци отворени во други апликации што се инсталирани во мобилниот терминал како документи од оваа апликација.
Поддршка за VoiceOver
Кога функцијата VoiceOver е вклучена во поставките на iOS, екраните на оваа апликација се читаат на глас.
ЗАБЕЛЕШКА
Поддржани се англискиот и јапонскиот јазик. Ако функцијата Canon PRINT Business е вклучена на неподдржан јазик, ќе се прикаже порака дека VoiceOver е неподдржан и ќе се прочита на глас.
Некои екрани не поддржуваат VoiceOver. На екраните коишто не поддржуваат VoiceOver, ќе се прикаже порака дека VoiceOver е неподдржан и ќе се прочита на глас.
Кога функцијата VoiceOver е вклучена, функцијата Совет за менито се исклучува.