Поврзување уред преку безжичен LAN

За поврзување уред преку безжичен LAN, поврзете го уредот со истата мрежа како мрежата на којашто е поврзан мобилниот терминал во поставките за SSID од тие за безжичен LAN на уредот.
SSID на мрежата на којашто е поврзан мобилниот терминал може да се провери во [Auto Search] (автоматско пребарување) > [To Set Printer Wireless LAN] (поставување безжичен LAN за печатачот).
Методот на поставување се разликува во зависност од уредот што го користите. За повеќе детали проверете во прирачниците кои се испорачани со уредот.