Што е тоа Data Conversion Service?

Data Conversion Service е бесплатна услуга за прегледување и печатење одредени датотеки.
Кога печатите Microsoft Office датотеки, со извршување на корекција на распоредот преку Data Conversion Service на интернет, може да ја отпечатите датотеката со нејзиниот оригинален распоред.
Ако ја користите Data Conversion Service, процесот на рендерирање се извршува преку комуницирање со сервер на интернет. Во зависност од содржината на податоците што сакате да ги печатите и опкружувањето за комуникација што го користите, поставувањето и преземањето на податоците може да потрае неколку минути.
За да ги проверите информациите за одржување
Data Conversion Service врши процес на рендерирање преку комуницирање со серверот преку интернет. Оваа услуга понекогаш е привремено недостапна поради одржување.
За да ги погледнете информациите за одржување, допрете на [] > [Information] (информации) > [About] (за) > [Maintenance Information] (информации за одржување) во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business.
ЗАБЕЛЕШКА
Кога Data Conversion Service се користи за првпат, се прикажуваат Terms of Use. Прочитајте ја содржината и, доколку се согласувате, допрете [Agree] (се согласувам). Може да ги потврдите Terms of Use со допирање на [] > [Information] (информации) > [About] (за) > [Terms of Use] (услови на користење) од почетниот екран на Canon PRINT Business.
Доколку не користите Data Conversion Service, податоците од печатењето може да не се распоредат правилно при извозот.

Поврзани теми