Регистрирање поставки на уредот Quick Menu (серија imageRUNNER ADVANCE, при користење на функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати))

Ако регистрирате често користени поставки за скенирање во Quick Menu, тогаш нема потреба да ги поставувате истите дестинација за испраќање и поставки за скенирање.

Процедури

Регистрирање поставки во Quick Menu

1.Притиснете [Scan and Send] (скенирај и испрати) на контролниот панел од уредот.
2.Конфигурирајте ги поставките за скенирање.
3.Притиснете [].
4.Притиснете [Register to Quick Menu] (регистрирај во мени за брз пристап).
5.Притиснете [Next] (следно).
6.Наведете ги поставките за отповикување за копчето што сакате да го регистрирате → притиснете [Next] (следно).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (прикажи екран за потврда при отповикување):
Кога ги отповикувате поставките, ќе се прикаже екранот за потврда на поставките.
Ако ја поставите функцијата на [Off] (исклучено), тогаш екранот за потврда на поставките не се прикажува при нивно отповикување.
[Start Operation for Recall] (започни постапка за отповикување):
Задачата ќе се изврши веднаш по притиснување на копчето, без да притиснувате [] (Start).
7.Изберете локација за регистрација помеѓу [Personal] (лични) и [Shared] (споделени) → изберете го копчето за регистрација → притиснете [Next] (следно).
8.Притиснете [Name] (име)/[Comment] (коментирај) → внесете име/коментар → притиснете [OK] (во ред).
9.Притиснете [OK] (во ред) → [Close] (затвори).
Поставките за скенирање ќе се регистрираат во Quick Menu на уредот.

Отповикување на регистрираните поставки од Quick Menu

1.Притиснете [] (Quick Menu).
2.Изберете [Personal] (лични) или [Shared] (споделени) → притиснете го копчето што сакате да го користите.
3.Притиснете [Yes] (да).
ЗАБЕЛЕШКА
Во зависност од мрежните поставки на уредот, безжичниот рутер и мобилниот терминал, IP адресата на мобилниот терминал може да не биде фиксна. Во тој случај, на екранот [Scan and Send] (скенирај и испрати) на уредот, притиснете [Details] (детали) и променете ја IP адресата внесена во полето [Host Name] (име на главниот компјутер).

Резултат

Регистрираните поставки за скенирање ќе се отповикаат од Quick Menu на уредот.