Се печатат листовите во Excel коишто не се избрани

Кога печатите датотеки на Microsoft Excel (xls и xlsx) кои се состојат од повеќе листови со користење на Data Conversion Service, сите листови се подложни на печатење.
Откако ќе заврши Data Conversion Service, избришете ги несаканите страници на екранот [Preview] (преглед).