Vendosja e destinacionit standard të emailit

Mund të vendosni destinacionin që më përpara kur dërgoni një skedë të ruajtur në terminalin celular me një email.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business → [App Settings] (Parametrat e aplikacionit).
2.Trokitni te [Send To] (Dërgoni te) → futni një adresë.

Rezultati

Adresa e vendosur shfaqet në ekranin [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [Send To] (Dërgoni te).