Vendosja e vendit të ruajtjes së imazheve

Mund të vendosni destinacionin e ruajtjes kur ruani një imazh të ruajtur në format JPEG/TIFF në terminalin celular.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business → [App Settings] (Parametrat e aplikacionit).
2.Trokitni te [Save Image To] (Ruani imazhin te).
3.Zgjidhni vendndodhjen e ruajtjes → shtypni ikonën për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.

Rezultati

Adresa e vendosur shfaqet në ekranin [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [Save Image To] (Ruani imazhin te).