Vendosja e portës WebDAV

Mund të vendosni numrin e portës WebDAV të përdorur kur skanoni me një pajisje imageRUNNER ADVANCE.
Parametri i parazgjedhur është "80".

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business → [App Settings] (Parametrat e aplikacionit).
2.Trokitni te [WebDAV Port] (Porta e WebDAV).
3.Futni një numër porte → trokitni te [Done] (U krye).

Rezultati

Numri i caktuar shfaqet në ekranin [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [WebDAV Port] (Porta e WebDAV).
SHËNIM
Mos e vendosni numrin e portës që është përdorur tashmë nga terminali celular që po përdorni.
Nëse po skanoni duke përdorur funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) të serisë imageRUNNER ADVANCE, specifikoni një emër të pritësit te [Host Name] (Emri i pritësit) në panelin e kontrollit të pajisjes. Futni emrin e pritësit në formatin e mëposhtëm, duke përfshirë numrin e portës, sipas udhëzimeve të shfaqura në ekranin [Scan] (Skanoni).
<Model Formimi>
Nëse adresa IP është "192.168.0.xxx" dhe numri i portës së re është "8008":
http://192.168.0.xxx:8008/