Caktimi i metodës për dërgimin e një adrese të destinacionit

Mund të konfiguroni parametrat që bëjnë të mundur dërgimin e një adrese destinacioni te një pajisje e shfaqur në ekranin kryesor duke përdorur funksionin [Provide Address] (Jepni adresën).

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business → [App Settings] (Parametrat e aplikacionit).
2.Trokitni te [Provide Address] (Jepni adresën).
3.Kthejeni [Provide Address to Selected Printer] (Jepni adresën për printerin e zgjedhur) në On.

Rezultati

Parametri shfaqet në ekranin [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [Provide Address] (Jepni adresën).