Vendosja e një emri komuniteti SNMP

Mund të vendosni një emër komuniteti SNMP. Emri i parazgjedhur është "public". Ky konfigurim normalisht nuk ka nevojë të ndryshohet.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business → [App Settings] (Parametrat e aplikacionit).
2.Trokitni te [SNMP Settings] (Parametrat e MEAP).
3.Futni një emër të komunitetit SNMP.

Rezultati

Numri i caktuar i komunitetit SNMP shfaqet në ekranin [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [SNMP Settings] (Parametrat e MEAP).