Caktimi i informacioneve të përdoruesit

Mund të caktoni paraprakisht informacionet e përdoruesit të nevojshme për të hyrë te pajisja. Informacionet e futura të përdoruesit përdoren nga funksionet e mëposhtme.
Regjistrimi i pajisjes me Bluetooth
Provide Address (Jepni adresën)
Release and Print (Lëshoni dhe printoni)
Printer Control Panel Login (Hyrja në panelin e kontrollit të printerit)
Informacionet që caktoni mund të përdoren edhe kur printoni.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business → [App Settings] (Parametrat e aplikacionit).
2.Trokitni te [User Information] (Informacionet e përdoruesit).
3.Futni informacionet e përdoruesit.
[Log in as Guest user] (Hyni si përdorues vizitor):
Bën të mundur që të hyni pa përdorur informacionet e përdoruesit që mund të caktohen me këtë aplikacion.
[User Name] (Emri i përdoruesit):
Futni emrin e përdoruesit.
[Password] (Fjalëkalimi):
Futni fjalëkalimin.
Kur të caktoni [Domain Name] (Emri i domenit)
Futni të njëjtin emër të domenit si ai që duhet kur hyni te pajisja.
[Use the same user information when printing] (Përdorni të njëjtat informacione përdoruesi kur printoni):
[User Name] (Emri i përdoruesit)/[Password] (Fjalëkalimi)/[Domain Name] (Emri i domenit) që caktoni aplikohet në këto në vijim.
[Print Settings] (Parametrat e printerit) > [Output Method] (Metoda e daljes) > [User Name] (Emri i përdoruesit)/[Domain Name] (Emri i domenit)*1
[Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit) > [User Authentication] (Vërtetimi i përdoruesit) > [User Name] (Emri i përdoruesit)/[Password] (Fjalëkalimi)*2
*1 [User Name] (Emri i përdoruesit)/[Domain Name] (Emri i domenit) nuk aplikohen nëse lihen bosh.
*2 Emri i domenit nuk përdoret për printimin me vërtetimin e përdoruesit.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Përdorni emrin e domenit kur hyni te printeri):
Ju mundëson hyrjen me anë të emrit të domenit të futur në [Domain Name] (Emri i domenit), kur përdorni regjistrimin e pajisjes me Bluetooth dhe/ose funksionin [Provide Address] (Jepni adresën)/[Release and Print] (Lëshoni dhe printoni)/[Printer Control Panel Login] (Hyrja në panelin e kontrollit të printerit).
4.Trokitni te [Done] (U krye).

Rezultati

Numri i caktuar i përdoruesit shfaqet në ekranin [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit).