Shkarkimi i skedarëve nga hapësira ruajtëse e resë kompjuterike

Mund të shkarkoni skedarët e ruajtur në hapësirën ruajtëse të resë kompjuterike.
Mund t'i dërgoni skedarët e shkarkuar me email, ose t'i ngarkoni ato në një shërbim tjetër të hapësirës ruajtëse të resë kompjuterike.

Kërkesat paraprake

Është instaluar aplikacioni i hapësirës ruajtëse në renë kompjuterike që do të përdoret.

Procedurat

1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Documents] (Dokumente).
2.Në ekranin [Documents] (Dokumente), trokitni te [Files] (Skedarët).
3.Zgjidhni skedarin që do të shkarkoni në ekranin e shfaqur për zgjedhjen e skedarit.
Shfaqet ekrani i shikimit të dokumentit.
4.Në ekranin e pamjes paraprake, trokitni te [].
5.Trokitni te [Save to Files] (Ruani te Skedarët).
SHËNIM
Gjatë shkarkimit të skedarëve nga Dropbox ose Google Drive, nëse karakteret në vijim përfshihen në emrin(at) e skedarit, ata do të zëvendësohen me "_".
":" dhe "/"
"." në fillim
<Shembull> ".abc/def.jpg" → "_abc_def.jpg"

Rezultati

Skedari është ruajtur në terminalin celular.