Të drejtat e autorit

Copyright CANON INC. 2023
Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, transmetohet, transkriptohet, ruhet në një sistem marrës, ose të përkthehet në një gjuhë ose gjuhë kompjuterike në asnjë formë apo asnjë mjet, elektronik, mekanik, magnetik, optik, kimik, manual ose të tjera, pa lejen paraprake me shkrim nga Canon Inc.