Klauzolat

Informacionet në këtë dokument mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.
CANON INC. NUK JEP ASNJË GARANCI TË ASNJË LLOJI NË LIDHJE ME KËTË MATERIAL, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, PËRVEÇSE SIÇ PËRCAKTOHET KËTU, DUKE PËRFSHIRË PA KUFIZIME, SI RRJEDHIM, GARANCITË PËR TREGTUESHMËRINË, BLERSHMËRINË, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË PËRDORIMI OSE MOSSHKELJEN. CANON INC. NUK DO TË JETË PËRGJGJËS PËR ASNJË DËMTIM TË DREJTPËRDREJTË, AKSIDENTALE OSE RRJEDHIMOR TË ÇDO NATYRE, OSE HUMBJE OSE SHPENZIME QË LINDIN NGA PËRDORIMI I KËTIJ MATERIALI.