Shënimet e përdorura në manual

Këtu shpjegohen simbolet dhe parametrat e përdorur në këtë manual.

Simbolet e përdorura në këtë manual

Në këtë manual, shpjegimet e njësive dhe veprimeve që duhet të ndiqni kur përdorni këtë produkt janë të përcaktuara me simbolet që tregojnë si më poshtë.
E RËNDËSISHME
Tregon kërkesat dhe kufizimet operative. Sigurohuni që t'i lexoni këto elemente me kujdes për ta përdorur produktin si duhet, dhe shmangni dëmtimin te produkti.
SHËNIM
Tregon një sqarim për një veprim, ose përfshin shpjegime shtesë për një procedurë. Leximi i këtyre shënimeve rekomandohet shumë.

Rreth parametrave

Në këtë manual, emrat e parametrave të shfaqur në ekranin e kompjuterit paraqiten siç shfaqen në shembuj e mëposhtëm.
Shembull:
[Print] (Printoni)
[OK]