Nisja e lidhjes së drejtpërdrejtë me Bluetooth

Modaliteti i lidhjes së drejtpërdrejtë të pajisjes niset nga një terminal celular me Bluetooth dhe lidhet drejtpërdrejt me pajisjen. Mund të lidheni drejtpërdrejt me operacionet nga terminali celular pa përdorur drejtpërdrejt pajisjen.

Kërkesat paraprake

Pajisja që po përdorni është e përputhshme me lidhjen e drejtpërdrejtë.
Një opsion në përputhje me Bluetooth është i instaluar në pajisjen që do të përdorni.
Bluetooth është i aktivizuar te parametrat e pajisjes që po përdorni.
Bluetooth është i aktivizuar te parametrat e terminalit celular.
Është caktuar [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit).
Sidoqoftë, [Log in as Guest user] (Hyni si përdorues vizitor) duhet të çaktivizohet.

Procedurat

1.Trokitni te [Other Functions] (Funksione të tjera) në ekranin kryesor të Canon PRINT Business.
2.Trokitni te [Direct Connection] (Lidhja e drejtpërdrejtë).
3.Trokitni te [Connect] (Lidhni).
4.Në ekranin [Nearby Printers] (Printerët në afërsi), trokitni te pajisja që po përdorni.
Nëse pajisja nuk zbulohet
Afrohuni në një vendndodhje ku pajisja është e dukshme dhe trokitni te [Search] (Kërkoni). Distanca e llogaritur në të cilën mund të zbulohet një pajisje nga Bluetooth është 2 m/80 inches.
Nëse shfaqet ekrani [Usage] (Përdorimi)
Futni kodin PIN sipas ekranit dhe regjistroni (çiftoni) pajisjen në terminalin celular si një pajisje të lidhur me Bluetooth.
Nëse shfaqet ekrani [Wi-Fi Settings] (Parametrat e Wi-Fi)
Lidhuni me rrjetin e specifikuar me parametrat e Wi-Fi të iOS sipas udhëzimeve në ekran.
Nëse shfaqet ekrani [Adjust Sensitivity] (Rregulloni ndjeshmërinë)/[Adjust Sensitivity for Login] (Rregulloni ndjeshmërinë për hyrjen)
Rregullimi i ndjeshmërisë së Bluetooth është i nevojshëm për terminalin celular që po përdorni. Rregulloni ndjeshmërinë sipas udhëzimeve në ekran.
5.Kur shfaqet një mesazh që ju informon për kryerjen e një lidhjeje të drejtpërdrejtë, trokitni te [OK].

Rezultati

Terminali celular është i lidhur me pajisjen e zgjedhur. [Direct Connection] (Lidhja e drejtpërdrejtë) shfaqet nën ikonën e pajisjes në krye të ekranit kryesor.
Për të shkëputur lidhjen e drejtpërdrejtë, trokitni te [End] (Fundi) në ekranin [Direct Connection] (Lidhja e drejtpërdrejtë).

Tema të ngjashme