Çfarë mund të bëni me Canon PRINT Business

Mund të skanoni, menaxhoni dokumente dhe të printoni nga një iPhone ose iPad duke përdorur një pajisje multifunksionale Canon në një rrjet.
SHËNIM
Funksionet që mund të përdorni mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të mëposhtme.
Pajisja që po përdorni dhe parametrat e saj
Versioni i firmuerit të pajisjes
Struktura e opsioneve të pajisjes
Versioni i aplikacionit
Versioni i iOS
Mjedisi i terminalit celular që po përdorni
Përmbajtja e ekranit, procedurat etj. që shfaqen dhe përshkruhen në manual mund të ndryshojnë nga ato që shfaqen në të vërtetë.

Përmbledhje e funksioneve

Skanimi
Merr të dhëna të skanuara nga një pajisje multifunksionale në terminalet celulare.
Kapje
Merr imazhe duke përdorur kamerën dhe i lexon ato në format PDF në aplikacion.
Menaxhimi i dokumenteve
Ju mund të ngarkoni të dhënat ose skedarët e skanuar dhe të kapur në terminalin celular në hapësirën ruajtëse në renë kompjuterike të mbështetur nga aplikacioni.
Gjithashtu mund të dërgoni me email, të printoni ose të shkarkoni skedarët e ruajtur në hapësirën ruajtëse të resë kompjuterike të mbështetur.
Printimi i imazheve nga Albumet e fotografive/faqet e uebit
Mund të printoni jo vetëm dokumente që mund të menaxhohen nga aplikacioni, por edhe imazhe nga albumet e fotografive dhe faqet e internetit.
Kërkoni dhe regjistroni pajisjet
Mund të zbuloni automatikisht ose manualisht pajisje në një rrjet, dhe të regjistroni deri në 10 prej tyre në një listë.
Gjithashtu mund të kontrolloni statusin e pajisjes dhe të shfaqni Remote UI për pajisjen.
Lidhja me pajisjen
Mund të përdorni Librin e adresave të një terminali celular si destinacion për funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) / [Scan] (Skanoni) të pajisjes si dhe të kontrolloni dhe të ndryshoni parametrat e printimit dhe të dhënat e printimit të mbajtura në pajisje.
Lidhja me aplikacione të jashtme (vetëm iPad)
Nëse instaloni Readiris në një iPad, mund të nxirrni tekstin nga të dhënat dhe të krijoni PDF me tekst të kërkueshëm.
Hapja e dokumenteve nga aplikacionet e tjera
Mund të ruani dhe të printoni të dhëna të hapura në aplikacione të tjera të instaluara në terminalin celular si dokumente në këtë aplikacion.
VoiceOver Mbështetja
Kur VoiceOver është aktivizuar te parametrat e iOS, ekranet e këtij aplikacioni lexohen me zë të lartë.
SHËNIM
Mbështeten anglishtja dhe japonishtja. Nëse Canon PRINT Business niset në një gjuhë që nuk mbështetet, shfaqet dhe lexohet me zë të lartë një mesazh që tregon se VoiceOver nuk mbështetet.
Disa ekrane nuk e mbështesin VoiceOver. Në ekranet që nuk e mbështesin VoiceOver, shfaqet dhe lexohet me zë të lartë një mesazh që tregon se VoiceOver nuk mbështetet.
Kur VoiceOver është i aktivizuar, Këshilla e menysë është e çaktivizuar.