Regjistrimi i një serveri printimi

Mund të regjistroni destinacione të daljes të cilat nuk mund të gjenden në ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin) dhe pajisje të tjera përveç printerëve/pajisjeve multifunksionale (si serverët e printimit etj.).

Kërkesat paraprake

Numri i pajisjeve të regjistruara nuk ka arritur kufirin e sipërm.
Mund të regjistrohen deri në 10 pajisje në këtë aplikacion. Nëse janë regjistruar një total prej 10 pajisjesh, kërkoni pajisje pasi të keni fshirë pajisjet e regjistruara.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
Shfaqet ekrani [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
2.Trokitni te [Manual Search (Wi-Fi)] (Kërkimi manual (Wi-Fi)).
3.Futni adresën IP ose emrin e DNS-së së pajisjes që dëshironi të përdorni.
Kur kërkoni duke përcaktuar një DNS
Futni emrin e pritësit ose FQDN. Kur nuk mund ta specifikoni pajisjen me një emër të pritësit, futni FQDN.
<Shablloni i hyrjes së FQDN>
Nëse emri i pritësit është "device01", emri i nëndomenit është "aaa" dhe emri i domenit është "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Nëse shfaqet mesazhi [Could not find a supported printer.] (Nuk mund të gjendej një printer i mbështetur.), trokitni te [Register As] (Regjistroni si).
5.Në ekranin [Register As] (Regjistroni si), futni një emër tek [Registered Name] (Emri i regjistruar).
6.Caktoni [Queue Name] (Emri i radhës), [Printer Port] (Porta e printerit) dhe [Byte count] (Numri i bajtëve).
7.Trokitni te [Register] (Regjistroni).

Rezultati

Pajisja regjistrohet në listën e ekranit [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
SHËNIM
Informacionet e pajisjes së regjistruar mund të ndryshohen në ekranin [Printer Details] (Detajet e printerit).

Tema të ngjashme