Regjistrimi i pajisjes (regjistrimi me kodin QR)

Mund të regjistroni pajisjet që do të përdorni për skanimin, printimin, etj. Këtu shpjegohet metoda për regjistrimin e një pajisjeje duke skanuar kodin QR që shfaqet në pajisje me terminalin celular.

Kërkesat paraprake

Numri i pajisjeve të regjistruara nuk ka arritur kufirin e sipërm.
Mund të regjistrohen deri në 10 pajisje në këtë aplikacion. Nëse janë regjistruar një total prej 10 pajisjesh, kërkoni pajisje pasi të keni fshirë pajisjet e regjistruara.
Pajisja që po përdorni mbështet funksionin e shfaqjes së kodit QR.
Një kamerë e pasme është e lidhur me terminalin celular.

Kur lidheni me një pajisje me lidhjen e drejtpërdrejtë

[Direct Connection] (Lidhja e drejtpërdrejtë) është e hapur në pajisje.

Procedurat

Shfaqja e kodit QR të pajisjes

1.Shfaqja e kodit QR nga [Mobile Portal] (Portali celular).

Skanimi i kodit QR me një terminal celular

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
Shfaqet ekrani [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
2.Trokitni te [QR Code] (Kodi QR).
Kur shfaqet ekrani [Usage] (Përdorimi)
Kontrolloni përmbajtjen dhe trokitni te [Continue] (Vazhdoni).
3.Pozicionojeni kodin QR brenda kufijve të ekranit të kamerës që shfaqet.
Kur kodi QR të jetë i vendosur brenda kufizimeve, aplikacioni skanon automatikisht kodin QR.
Nëse shfaqet ekrani [Wi-Fi Settings] (Parametrat e Wi-Fi)
Lidhuni me rrjetin e specifikuar me parametrat e Wi-Fi të iOS sipas udhëzimeve në ekran.

Rezultati

Pajisja regjistrohet në listën e ekranit [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
SHËNIM
Mund të regjistroni po ashtu një pajisje nga ekrani i printimit [Preview] (Pamja paraprake). Trokitni te [Printer] (Printeri) në ekranin [Preview] (Pamja paraprake) për të shfaqur ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin).

Tema të ngjashme