Regjistrimi i pajisjes (kërkimi në një rrjet Wi-Fi)

Mund të kërkoni dhe të regjistroni pajisjet që do të përdoren për skanim, printim, etj. Ka një metodë për gjetjen automatike të pajisjeve në një rrjet dhe një metodë për gjetjen e pajisjeve duke specifikuar një adresë IP ose një emër të DNS-së.

Kërkesat paraprake

Numri i pajisjeve të regjistruara nuk ka arritur kufirin e sipërm.
Mund të regjistrohen deri në 10 pajisje në këtë aplikacion. Nëse janë regjistruar një total prej 10 pajisjesh, kërkoni pajisje pasi të keni fshirë pajisjet e regjistruara.

Procedurat

Kërkimi automatik i pajisjeve në të njëjtin rrjet

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
Shfaqet ekrani [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
2.Trokitni te [Auto Search (Wi-Fi)] (Kërkimi automatik (Wi-Fi)).
Shfaqen pajisjet e gjetura.
3.Zgjidhni pajisjen → trokitni te [Add] (Shtoni).
SHËNIM
Nëse pajisja që dëshironi të përdorni nuk shfaqet, kërkojeni atë me anë të [Manual Search (Wi-Fi)] (Kërkimi manual (Wi-Fi)).

Kërkimi manual për pajisje duke përcaktuar adresën IP/emrin e DNS-së

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
Shfaqet ekrani [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
2.Trokitni te [Manual Search (Wi-Fi)] (Kërkimi manual (Wi-Fi)).
3.Futni adresën IP ose emrin e DNS-së së pajisjes që dëshironi të përdorni.
Kur kërkoni duke përcaktuar një DNS
Futni emrin e pritësit ose FQDN. Kur nuk mund ta specifikoni pajisjen me një emër të pritësit, futni FQDN.
<Shablloni i hyrjes së FQDN>
Nëse emri i pritësit është "device01", emri i nëndomenit është "aaa" dhe emri i domenit është "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Zgjidhni pajisjen → trokitni te [Add] (Shtoni).

Rezultati

Pajisja regjistrohet në listën e ekranit [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
SHËNIM
Mund të regjistroni po ashtu një pajisje nga ekrani i printimit [Preview] (Pamja paraprake). Trokitni te [Printer] (Printeri) në ekranin [Preview] (Pamja paraprake) për të shfaqur ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin).

Tema të ngjashme